Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2016 14:03

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (Περιφερειάρχες-Δήμαρχοι- αντί δήμαρχοι κτλ)

Ήδη με το άρθρο 232 του ν. 3852/2010, Καλλικράτης ( κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το νόμο), οι αιρετοί αξιωματούχοι όπως οι περιφερειάρχες, οι αντί-περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των δημοτικών και περιφερειακών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της εκτελεστικής επιτροπής των αντιστοίχων ιδρυμάτων, οφείλουν να αποζημιώσουν το δήμο, την περιφέρεια, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή το ίδρυμα για κάθε θετική ζημία που προξένησαν σε βάρος της περιουσίας τους από δόλο ή βαριά αμέλεια.

Η ζημιά καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά με αιτιολογημένη πράξη τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής, που συγκροτείται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα.

Η επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις ύστερα από αίτηση του δήμου ή της περιφέρειας ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή του ιδρύματος ή με του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ενεργεί αυταπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση οποιοδήποτε δημότη, και αποφασίζει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, αφού κάνει έρευνα και καλέσει τα πρόσωπα που θεωρούνται υπεύθυνα για την πρόκληση της ζημίας, προς παροχή εξηγήσεων.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24, αντιλαμβανόμενη πλήρως τις τεράστιες ποινικές, πειθαρχικές, και αστικές ευθύνες που φέρουν πλέον οι αιρετοί αξιωματούχοι, προσφέρει το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα της ARAG, για να μπορέσουν οι ασφαλισμένοι πελάτες μας αιρετοί να αμυνθούν, να προστατευθούν πλήρως και για να μπορέσουν να ασκούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους, καθώς και να προάγουν τις πρωτοβουλίες τους και τις αποφάσεις τους, κάτι που ο ρόλος τους το απαιτεί.

Ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα καινοτόμο, αξιόπιστο, εναρμονισμένο πλήρως στο συνεχώς ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον, προσφέροντας στους πελάτες μας προστασία και ηρεμία.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το Πρόγραμμα.